Terminy Zespołów Orzekających

Słownik pojęć

STREFA STOP PRZEMOCY

RODO

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 Łomży

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  w Łomży, ul. Polna 16, kod pocztowy: 18-400 Łomża, tel.: 86 215 03 18, 536 545 652

 

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer kontaktowy 86 218 03 18, 536 545 652 adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Państwa i niepełnoletnich dzieci będą przetwarzane w celach niezbędnych do skorzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zarejestrowania klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, kontaktu z klientem w sprawach związanych z poradą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta poradni lub pełnoletniego ucznia.

 

5. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych klientów posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży, w szczególnych przypadkach wydawanie dokumentacji klienta do innej poradni na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

 

6. KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie danych pozyskiwanych do przetwarzania: dane zwykłe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail, dane szkoły/placówki do której uczęszcza dziecko), dane wrażliwe w uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia, pochodzenie rasowe i etniczne, wyroki dotyczące naruszeń prawa).

 

7. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe klientów Poradni nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Uprawnienia klientów którzy, wyrazili zgodę, dobrowolnie i świadomie okazali wolę ujawnienia niezbędnych danych osobowych: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że dane przetwarzane są niewłaściwo.

 

10. INFORMACJE O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z pomocy statutowych usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży, w tym wydania opinii i orzeczeń.

 

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane.

 

 

 

 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. polityka prywatności